wheel disc nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wheel disc nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wheel disc giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wheel disc.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wheel disc

    * kỹ thuật

    đĩa bánh xe