wheelman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wheelman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wheelman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wheelman.

Từ điển Anh Việt

  • wheelman

    /'wi:lm n/

    * danh từ

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người đi xe đạp