wheel-base nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wheel-base nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wheel-base giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wheel-base.

Từ điển Anh Việt

  • wheel-base

    /'wi:lbeis/

    * danh từ

    (kỹ thuật) khong trục bánh xe (giữa trục bánh trước và trục bánh sau)