wheels nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wheels nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wheels giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wheels.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wheels

    * kỹ thuật

    bánh xe có rãnh

    bộ bánh răng