wheeling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wheeling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wheeling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wheeling.

Từ điển Anh Việt

 • wheeling

  * danh từ

  sự đi xe đạp

  chỗ ngoặc

  tình trạng đường xá

  good wheeling: đường xá tốt

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wheeling

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  sự chuyển vòng (năng lượng)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wheeling

  a city in the northern panhandle of West Virginia on the Ohio river

  propelling something on wheels

  Synonyms: rolling

  Similar:

  wheel: change directions as if revolving on a pivot

  They wheeled their horses around and left

  Synonyms: wheel around

  wheel: wheel somebody or something

  Synonyms: wheel around

  wheel: move along on or as if on wheels or a wheeled vehicle

  The President's convoy rolled past the crowds

  Synonyms: roll

  bicycle: ride a bicycle

  Synonyms: cycle, bike, pedal, wheel