cycle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cycle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cycle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cycle.

Từ điển Anh Việt

 • cycle

  /'saikl/

  * danh từ

  (vật lý) chu ký, chu trình

  reversible cycle: chu trình thuận nghịch

  (hoá học) vòng

  tập thơ cùng chủ đề, tập bài hát cùng chủ đề

  xe đạp

  * nội động từ

  quay vòng tròn theo chu kỳ

  đi xe đạp

 • cycle

  (Tech) chu kỳ; chu trình (quá trình theo thứ tự nhất định), tuần hoàn

 • cycle

  sự tuần hoàn, chu trình, chu kỳ || làm theo chu trình

  accumulation c. chu trình tích luỹ

  effective c. (đại số) chu trình hữu hiệu

  essential c. (tô pô) chu trình cốt yếu

  fixed c. chu trình không đổi

  forword-type c. chu trình chuyển động lên trước

  ideal c. chu trình lý tưởng

  limit c. (giải tích) chu trình giới hạn

  magnetic c. (máy tính) chu trình từ hoá

  major c. (máy tính) chu trình lớn

  open c. chu trình mở

  print c. (máy tính) chu trình in

  pulse-repetition c. (máy tính) chu trình lặp lại các xung

  rational c. chu trình hữu tỷ

  relative c. chu trình tương đối

  repetitive c. (máy tính) chu trình lặp

  scanning c. chu trình quyét

  storage c. chu trình dự trữ

  timing c. (máy tính) chu trình định thời

  variable c. chu trình biến thiên

  virtual c. chu trình ảo

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cycle

  * kinh tế

  chu kỳ

  chu kỳ (kinh tế, thương mại)

  chu kỳ kinh doanh

  chu kỳ kinh tế

  chu trình

  sự tuần hoàn

  vòng

  * kỹ thuật

  chu kỳ làm việc

  chu trình làm việc

  giai đoạn

  hệ số làm việc

  tuần hoàn

  vòng

  vòng đời

  vòng lặp

  y học:

  chu kỳ

  chu trình, vòng

  xây dựng:

  chu kỳ vòng

  chu trình vòng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • cycle

  an interval during which a recurring sequence of events occurs

  the never-ending cycle of the seasons

  Synonyms: rhythm, round

  a series of poems or songs on the same theme

  Schubert's song cycles

  a periodically repeated sequence of events

  a cycle of reprisal and retaliation

  a single complete execution of a periodically repeated phenomenon

  a year constitutes a cycle of the seasons

  Synonyms: oscillation

  cause to go through a recurring sequence

  cycle the laundry in this washing program

  pass through a cycle

  This machine automatically cycles

  recur in repeating sequences

  Similar:

  hertz: the unit of frequency; one hertz has a periodic interval of one second

  Synonyms: Hz, cycle per second, cycles/second, cps

  bicycle: a wheeled vehicle that has two wheels and is moved by foot pedals

  Synonyms: bike, wheel

  motorbike: ride a motorcycle

  Synonyms: motorcycle

  bicycle: ride a bicycle

  Synonyms: bike, pedal, wheel