cycle gas oil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cycle gas oil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cycle gas oil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cycle gas oil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cycle gas oil

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    dầu gazoin cracking xúc tác