wheel bore nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wheel bore nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wheel bore giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wheel bore.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wheel bore

    * kỹ thuật

    đường kính lỗ bệ bánh