wheel trim nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wheel trim nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wheel trim giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wheel trim.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wheel trim

    * kỹ thuật

    ô tô:

    nắp bánh xe