wheel stud nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wheel stud nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wheel stud giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wheel stud.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wheel stud

    * kỹ thuật

    ô tô:

    bulông bánh xe