service nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

service nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm service giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của service.

Từ điển Anh Việt

 • service

  /'sə:vis/

  * danh từ

  (thực vật học) cây thanh lương trà ((cũng) service-tree)

  sự phục vụ, sự hầu hạ

  to be in service: đang đi ở (cho ai)

  to take service with someone; to enter someone's service: đi ở cho ai

  to take into one's service: thuê, mướn

  ban, vụ, sở, cục, ngành phục vụ

  postal service: sở bưu điện

  the foreign service of an office: ban đối ngoại của một cơ quan

  the public services: công vụ

  bus service: ngành xe buýt

  the fighting service(s): lực lượng quân đội

  sự giúp đỡ

  to render (do) someone a service: giúp ai việc gì

  to be at somebody's service: sẵn sàng giúp đỡ ai

  to ask somebody's service: nhờ ai giúp đỡ

  sự có ích, sự giúp ích

  this dictionary is of great service to us: quyển từ điển này giúp ích nhiều cho chúng ta

  sự chỉ dẫn bảo quản, sự giúp đỡ bảo quản

  service department: phòng chỉ dẫn cách bảo quản (máy thu thanh, xe ô tô, cho khách mua hàng)

  chỗ làm, việc làm, chức vụ

  to be dismissed from the service: bị thải hồi

  tàu xe phục vụ trên một tuyến đường

  bộ (ấm chén)

  (tôn giáo) sự tế lễ; buổi lễ

  to hold four services every Sunday: chủ nhật nào cũng có bốn buổi lễ

  are you going to the service?: anh có đi lễ không?

  (thể dục,thể thao) sự giao bóng; lượt giao bóng; cú giao bóng; cách giao bóng

  his service is terrific: cách giao bóng của anh ta mạnh kinh khủng

  (pháp lý) sự tống đạt, sự gửi (trát đòi)

  to have seen service

  (xem) see

  * ngoại động từ

  bảo quản và sửa chữa (xe ô tô)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) phục vụ

 • service

  sự phục vụ, cơ quan, cộng cụ

  computing s. công cụ tính toán

  running s. (máy tính) công việc thường ngày

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • service

  * kinh tế

  ban

  bảo dưỡng định kỳ (xe cộ)

  bảo dưỡng định kỳ (xe cộ, máy móc...)

  các dịch vụ

  cần vụ

  cơ quan

  công việc

  cục

  cung cấp dịch vụ

  dịch vụ

  hệ thống dịch vụ

  ngành dịch vụ

  nghệ thuật phục vụ

  phòng

  sở

  sở ban

  sự giúp đỡ

  sự phục vụ

  sự phụng sự

  sự tống đạt

  sự vụ

  thời gian làm việc

  tiện ích

  tổ chức

  trả lãi

  vụ

  * kỹ thuật

  ban

  cơ quan

  cơ quan dịch vụ

  dịch vụ

  điện

  độ bền lâu

  ngành

  phục vụ

  sở

  sự bảo dưỡng

  sự làm việc

  sự phục vụ

  sự vận hành

  thiết bị phụ

  xây dựng:

  phòng ban

  cơ khí & công trình:

  sự cung cấp (năng lượng)

  việc sửa chữa xe

  toán & tin:

  sự cung cấp (nước, điện, khí...)

  giao thông & vận tải:

  xí nghiệp đường sắt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • service

  work done by one person or group that benefits another

  budget separately for goods and services

  an act of help or assistance

  he did them a service

  Antonyms: disservice

  the act of public worship following prescribed rules

  the Sunday service

  Synonyms: religious service, divine service

  a company or agency that performs a public service; subject to government regulation

  employment in or work for another

  he retired after 30 years of service

  Canadian writer (born in England) who wrote about life in the Yukon Territory (1874-1958)

  Synonyms: Robert William Service

  tableware consisting of a complete set of articles (silver or dishware) for use at table

  Synonyms: table service

  (law) the acts performed by an English feudal tenant for the benefit of his lord which formed the consideration for the property granted to him

  the act of delivering a writ or summons upon someone

  he accepted service of the subpoena

  Synonyms: serving, service of process

  the performance of duties by a waiter or servant

  that restaurant has excellent service

  be used by; as of a utility

  The sewage plant served the neighboring communities

  The garage served to shelter his horses

  Synonyms: serve

  make fit for use

  service my truck

  the washing machine needs to be serviced

  Similar:

  military service: a force that is a branch of the armed forces

  Synonyms: armed service

  avail: a means of serving

  of no avail

  there's no help for it

  Synonyms: help

  servicing: the act of mating by male animals

  the bull was worth good money in servicing fees

  serve: (sports) a stroke that puts the ball in play

  his powerful serves won the game

  overhaul: periodic maintenance on a car or machine

  it was time for an overhaul on the tractor

  Synonyms: inspection and repair

  serve: mate with

  male animals serve the females for breeding purposes