service book nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

service book nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm service book giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của service book.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • service book

    a book setting forth the forms of church service

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).