service door nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

service door nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm service door giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của service door.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • service door

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cửa dịch vụ

Từ điển Anh Anh - Wordnet