service ship nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

service ship nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm service ship giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của service ship.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • service ship

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    tàu dịch vụ