service road nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

service road nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm service road giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của service road.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • service road

  * kinh tế

  đường dịch vụ

  đường phụ

  đường tiện lợi (cạnh đường chính)

  đường tiện lợi (cạnh đường chính...)

  * kỹ thuật

  đường dẫn lên cầu

  đường dẫn vào

  đường dẫn vào ga

  đường nhánh

  đường phụ

  cơ khí & công trình:

  đường chuyên dùng

  đường công tác

  xây dựng:

  đường chuyên dụng

  đường công vụ

  đường phục vụ

  đường phục vụ sản xuất

  đường tạm (thời)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • service road

  Similar:

  frontage road: a local road that runs parallel to an expressway and allows local traffic to gain access to property