service item nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

service item nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm service item giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của service item.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • service item

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    mục dịch vụ