service bits nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

service bits nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm service bits giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của service bits.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • service bits

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bit phục vụ