service drop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

service drop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm service drop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của service drop.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • service drop

    * kỹ thuật

    điện:

    dây phân phối điện