service main nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

service main nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm service main giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của service main.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • service main

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đường phân phối chính