service band nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

service band nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm service band giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của service band.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • service band

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    băng (tần) dịch vụ

    dải dịch vụ