service cap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

service cap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm service cap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của service cap.

Từ điển Anh Việt

  • service cap

    /'sə:vis'kæp/

    * danh từ

    (quân sự) mũ lưỡi trai

Từ điển Anh Anh - Wordnet