service box nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

service box nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm service box giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của service box.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • service box

    * kỹ thuật

    buồng xí