service rate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

service rate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm service rate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của service rate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • service rate

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tốc độ dịch vụ

    tốc độ phục vụ