service mode nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

service mode nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm service mode giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của service mode.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • service mode

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    chế độ dịch vụ

    chế độ phục vụ