service mark nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

service mark nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm service mark giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của service mark.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • service mark

    * kinh tế

    ký hiệu dịch vụ

    * kỹ thuật

    dấu hiệu dịch vụ