service car nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

service car nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm service car giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của service car.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • service car

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    xe cấp cứu