service bit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

service bit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm service bit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của service bit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • service bit

    * kỹ thuật

    bit dịch vụ

    toán & tin:

    bit phục vụ