service log nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

service log nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm service log giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của service log.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • service log

    * kỹ thuật

    nhật ký dịch vụ

    nhật ký phục vụ