service hall nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

service hall nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm service hall giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của service hall.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • service hall

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    phòng trực ban