serviced nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

serviced nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm serviced giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của serviced.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • serviced

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    được bảo dưỡng