service-box nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

service-box nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm service-box giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của service-box.

Từ điển Anh Việt

  • service-box

    * danh từ

    (thể dục thể thao) khu vực giao bóng