service 800 nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

service 800 nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm service 800 giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của service 800.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • service 800

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    dịch vụ 800

    dịch vụ gọi tự do