service line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

service line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm service line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của service line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • service line

  * kỹ thuật

  đường dây phục vụ

  điện:

  đầu dây nối ra

  hệ thống phân phối điện

  điện lạnh:

  đấu đường dây

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • service line

  the back line bounding each end of a tennis or handball court; when serving the server must not step over this line

  Synonyms: baseline