service jack nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

service jack nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm service jack giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của service jack.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • service jack

    * kỹ thuật

    con đội