service tank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

service tank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm service tank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của service tank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • service tank

  * kỹ thuật

  thùng (đo) lưu lượng

  thùng làm việc

  xây dựng:

  bể phụ

  bể tràn

  cơ khí & công trình:

  máy cung ứng