service call nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

service call nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm service call giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của service call.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • service call

    a trip made by a repairman to visit the location of something in need of service

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).