service club nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

service club nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm service club giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của service club.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • service club

    a club of professional or business people organized for their coordination and active in public services

    a recreational center for servicemen

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).