service aid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

service aid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm service aid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của service aid.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • service aid

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    hỗ trợ dịch vụ