service-cap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

service-cap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm service-cap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của service-cap.

Từ điển Anh Việt

  • service-cap

    * danh từ

    mũ lưỡi trai