service hole nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

service hole nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm service hole giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của service hole.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • service hole

    * kỹ thuật

    lỗ sử dụng