service site nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

service site nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm service site giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của service site.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • service site

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    trạm bảo dưỡng

    trạm phục vụ