service arc nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

service arc nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm service arc giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của service arc.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • service arc

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    cung dịch vụ