help nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

help nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm help giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của help.

Từ điển Anh Việt

 • help

  /help/

  * danh từ

  sự giúp đỡ, sự cứu giúp, sự giúp ích

  to need someone's help: cần sự giúp đỡ của ai

  to give help to someone: giúp đỡ ai

  to cry (call) for help: kêu cứu, cầu cứu

  help! help!: cứu (tôi) với! cứu (tôi) với

  by help of: nhờ sự giúp đỡ của

  it is a great help: cái đó giúp ích được rất nhiều

  phương cứu chữa, lối thoát

  there is no help for it: chuyện này thật vô phương cứu chữa

  phần đưa mời (đồ ăn, đồ uống)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người làm, người giúp việc trong nhà

  lady help: người giúp việc bà chủ nhà

  mother's help: bà bảo mẫu

  * ngoại động từ

  giúp đỡ, cứu giúp

  to someone out of a difficulty: giúp ai ra khỏi hoàn cảnh khó khăn

  to help someone across a stream: giúp ai đi qua dòng suối

  đưa mời (đồ ăn, thức uống)

  let me help you to some more wine: xin cho phép tôi rót thêm rượu vang ông xơi

  help yourself: xin mời ông xơi

  nhịn được, ngăn được, chịu được, đừng được; tránh được, cứu chữa

  I could not help laughing: tôi không thể nào nhịn được cười

  I could not help it: tôi không thể nào đừng được, tôi không thể nào làm khác được

  it can't be helped: thật là vô phương, không còn cách gì cứu chữa được nữa

  don't be longer more than you can help: chừng nào có thể đừng được thì tránh ở lâu; tránh ở lâu chừng nào hay chừng ấy

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • help

  * kinh tế

  sự giúp đỡ

  * kỹ thuật

  hỗ trợ

  xây dựng:

  giúp

  toán & tin:

  phần hướng dẫn

  phần trợ giúp

  trợ giúp

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • help

  give help or assistance; be of service

  Everyone helped out during the earthquake

  Can you help me carry this table?

  She never helps around the house

  Synonyms: assist, aid

  improve the condition of

  These pills will help the patient

  Synonyms: aid

  be of use

  This will help to prevent accidents

  Synonyms: facilitate

  contribute to the furtherance of

  This money will help the development of literacy in developing countries

  improve; change for the better

  New slipcovers will help the old living room furniture

  Similar:

  aid: the activity of contributing to the fulfillment of a need or furtherance of an effort or purpose

  he gave me an assist with the housework

  could not walk without assistance

  rescue party went to their aid

  offered his help in unloading

  Synonyms: assist, assistance

  assistant: a person who contributes to the fulfillment of a need or furtherance of an effort or purpose

  my invaluable assistant

  they hired additional help to finish the work

  Synonyms: helper, supporter

  aid: a resource

  visual aids in teaching

  Synonyms: assistance

  avail: a means of serving

  of no avail

  there's no help for it

  Synonyms: service

  help oneself: abstain from doing; always used with a negative

  I can't help myself--I have to smoke

  She could not help watching the sad spectacle

  serve: help to some food; help with food or drink

  I served him three times, and after that he helped himself

  avail: take or use

  She helped herself to some of the office supplies