facilitate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

facilitate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm facilitate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của facilitate.

Từ điển Anh Việt

 • facilitate

  /fə'siliteit/

  * ngoại động từ

  làm cho dễ dàng; làm cho thuận tiện

 • facilitate

  làm dễ dàng, tạo điều kiện, giảm nhẹ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • facilitate

  * kinh tế

  dễ dàng

  đơn giản hóa

  làm cho tiện lợi

  * kỹ thuật

  làm dễ dàng

  toán & tin:

  giảm nhẹ

  tạo điều kiện

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • facilitate

  make easier

  you could facilitate the process by sharing your knowledge

  Synonyms: ease, alleviate

  increase the likelihood of (a response)

  The stimulus facilitates a delayed impulse

  Similar:

  help: be of use

  This will help to prevent accidents