help index nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

help index nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm help index giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của help index.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • help index

    * kỹ thuật

    chỉ số giúp