help screen hemisphere nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

help screen hemisphere nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm help screen hemisphere giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của help screen hemisphere.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • help screen hemisphere

    * kinh tế

    màn hình trợ giúp