help file nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

help file nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm help file giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của help file.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • help file

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tệp hướng dẫn

    tệp trợ giúp