help display nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

help display nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm help display giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của help display.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • help display

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    hiển thị trợ giúp

    màn hình trợ giúp