help function nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

help function nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm help function giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của help function.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • help function

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  chức năng hướng dẫn

  chức năng trợ giúp

  hàm hướng dẫn

  hàm trợ giúp