pit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pit.

Từ điển Anh Việt

 • pit

  /pit/

  * danh từ

  hồ

  hầm khai thác, nơi khai thác

  hầm bẫy, hố bẫy (thú rừng...) ((cũng) pifall)

  to dig a pit for someone: (nghĩa bóng) đặt bẫy ai, định đưa ai vào bẫy

  (như) cockpit

  (giải phẫu) hố, hốc, ổ, lõm

  the pit of the stomach: lõm thượng vị

  lỗ rò (bệnh đậu mùa)

  chỗ ngồi hạng nhì; khán giả ở hạng nhì (trong rạp hát)

  trạm tiếp xăng thay lốp (trong một cuộc đua ô tô)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) phòng giao dịch mua bán

  (the pit) địa ngục, âm ti ((cũng) the pit of helt)

  * ngoại động từ

  để (rau...) xuống hầm trữ lương thực

  thả (hai con gà) vào sân chọi cho chọi nhau; (nghĩa bóng) đưa (ai) ra đọ sức với

  to pit someone against someone: đưa ai ra đọ sức với ai

  làm cho bị rỗ

  a face pitted with smallpox: mặt rỗ vì đậu mùa

  * nội động từ

  giữ vết lằn (của ngón tay... khi ấn vào) (da, thịt...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pit

  * kinh tế

  hầm mỏ

  mỏ

  phòng trọng mãi (trong sở giao dịch hàng hóa)

  quả có hột

  tách hột

  tầng trệt giao dịch

  xếp vào ngăn

  * kỹ thuật

  ăn mòn

  bụng vòm

  cung cuốn

  giếng

  giếng khoan

  giếng mỏ

  giếng nông

  hầm khai thác

  hào

  hố

  hố đào

  hố móng

  hố thăm dò

  hố thu nước

  hốc

  hốc (đúc)

  làm lõm

  lỗ

  lỗ rỗng

  lõi (nam châm)

  mỏ lộ thiên

  rỗ đúc

  rốn giếng

  thực phẩm:

  bỏ hột

  quả

  tách hột

  xây dựng:

  giếng thăm dò (phân tích đất)

  hố tiêu nước đá

  mỏ (đá)

  y học:

  hố (trong giải phẫu học)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pit

  a sizeable hole (usually in the ground)

  they dug a pit to bury the body

  Synonyms: cavity

  a concavity in a surface (especially an anatomical depression)

  Synonyms: fossa

  an enclosure in which animals are made to fight

  (commodity exchange) the part of the floor of a commodity exchange where trading in a particular commodity is carried on

  (auto racing) an area at the side of a racetrack where the race cars are serviced and refueled

  a trap in the form of a concealed hole

  Synonyms: pitfall

  a surface excavation for extracting stone or slate

  a British term for `quarry' is `stone pit'

  Synonyms: quarry, stone pit

  set into opposition or rivalry

  let them match their best athletes against ours

  pit a chess player against the Russian champion

  He plays his two children off against each other

  Synonyms: oppose, match, play off

  remove the pits from

  pit plums and cherries

  Synonyms: stone

  Similar:

  stone: the hard inner (usually woody) layer of the pericarp of some fruits (as peaches or plums or cherries or olives) that contains the seed

  you should remove the stones from prunes before cooking

  Synonyms: endocarp

  hell: (Christianity) the abode of Satan and the forces of evil; where sinners suffer eternal punishment

  Hurl'd headlong...To bottomless perdition, there to dwell"- John Milton

  a demon from the depths of the pit

  Hell is paved with good intentions"-Dr. Johnson

  Synonyms: perdition, Inferno, infernal region, nether region

  Antonyms: Heaven

  orchestra pit: lowered area in front of a stage where an orchestra accompanies the performers

  colliery: a workplace consisting of a coal mine plus all the buildings and equipment connected with it

  scar: mark with a scar

  The skin disease scarred his face permanently

  Synonyms: mark, pock